خدمات
لینک های خارجی
شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

تیم اجرایی

رضا زارع

مدیر مالی

مهندس صفایی

مدیر تولید

مهندس ایرج دهپور

مدیر فروش

هادی لطفی

نایب رئیس

ایوب لطفی

مدیر عامل