خدمات
لینک های خارجی
شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

بلاگ

فرآینده اشباع چوب آلات با مواد سلکور (CCA)

  |   تراورس, چوب   |   بدون دیدگاه

در محیطهای بسیار مرطوب مانند برجهای خنک کننده ، اسکله‌ها ، صنایع دریایی و شلاتی بیشتر از اشباع نمکی یا سلکور (CCA) استفاده می‌گردد که پروسه آن بشرح ذیل می‌باشد:

 

1-تهيه چوب آلات :

چوب مورد نياز توسط كادر مجرب انتخاب و توسط انواع اره فلكه با سايزهاي مورد نظر تهيه و در خشك كن هاي مكانيزه توسط سيستم بخار خشك و فن هاي توليد باد بصورت كنوكسيون خشك
مي گردند و زمانيكه درصد رطوبت چوبها به 15 تا 17 درصد رسيد از خشك كن خارج و به سالن مونتاژ انتقال مي يابند  .

2- مرحله مونتاژ :

در اين مرحله در صورت نياز سوراخكاري و يا شيار زدن در سطح چوب صورت مي پذيرد و سپس چوب آلات به داخل سيلندر اشباع هدايت مي گردند  .

3- اشباع  :

روش اشباع در اين سيستم با تحت فشار قرار دادن (9 تا14 بار) محلول سرد و محلول سلكور كه قبلا تهيه شده است انجام مي پذيرد لذا چوب آلات بعد از چيده شدن روي واگن هاي خاص و با قراردادن دستك مابين آنها به داخل سيلندرهدايت مي شوند .اين كارخانه يك سيلندراشباع خود را كه                                                                                                                                                 داراي 20/16 متر طول و با قطر دهانه 90/1 را اختصاص به اشباع سلكور يا اشباع نمكي داده است پس از قرار گرفتن چوب آلات درداخل سيلندر درب سيلندربسته و ابتدا خلا اوليه بمدت يكساعت انجام
مي گيرد در اين مرحله مقدار فشار برابر 85/0 الي 90/0 بار مي باشد با ايجاد خلا ضمن تخليه هواي داخل سيلندر هوا فرآورده ها چوب آلات قرار گرفته در داخل ديگ اشباع  تخليه و چوب آماده پذيرش كنشها و واكنشهاي مختلف مي گردد .

 

 

سپس محلول سلكور كه با غلظت استاندارد و با درصدهاي وزني مورد نظر تهيه شده است از مخزن ذخيره به داخل سيلندر اشباع هدايت مي شود پس از پر شدن حجم سيلندر اشباع توسط چوب آلات قرار

گرفته و محلول مواد سلكورسيستم توسط يك مخزن تزريق و يك پمپ دنده اي كه بين اين مخزن و سيلندر اشباع قراردارد تحت فشار واقع مي شود  .

داخل مخزن تزريق محلول سرد صورت مي پذيرد و پمپهاي دنده اي داراي خصوصيات خاصي مي باشند كه از يك مخزن دريافت و با فشار محلول سرد سلكور را به مخزن ديگر مي ريزند  .

پس از 12 الي 16 ساعت عمليات تزريق با احتساب حجم چوب و حجم محلول طبق استانداردهاي بين المللي به پايان مي رسد و چوب آلات بصورت استاندارد و با عمق نفوذ مورد نظر اشباع مي گردند.پس از اتمام مرحله اشباع محلول مواد سلكورداخل سيلندر با ايجاد شرايط زهكشي به مخزن بالاي سيلندر انتقال داده مي شود  .

شايان ذكر است كه اين عمل در شرايط خلا صورت مي پذيرد در اين روش ديگر مانند اشباع با روغن  كروئوزوت خلا ثانويه صورت نمي پذيرد تا محلول مواد سلكور در داخل چوب باقي مانده و از ماندگاري مواد سلكور داخل چوب كاسته نشود كه اين امر مي تواند اثر سوء در حفاظت از چوب را در بر داشته باشد  .

با اتمام اين مرحله و با باز كردن درب سيلندر و برداشتن دستكهاي ما بين چوب آلات آنها را در زير سوله بمدت يك الي دو هفته دپو تا خشك گردند .

ضمنا مواد تشكيل دهنده جهت محلول سلكور شامل سولفات مس دي كرومات سديم  و اسيد كروميك مي باشد  .

عمق نفوذ مواد اشباع در چوبهای سبک و با رطوبت مناسب مطابق استاندارد IS 2372 1999  بصورت 100 درصد ، در چوبهای سخت حداقل  10 میلیمتر می باشد.

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه